Regulamin szkoleń Live Trading Camp Holiday

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady prowadzenia Szkoleń organizowanych przez Organizatora, prawa i obowiązki ich Uczestników i Organizatora, warunki zawierania i rozwiązywania Umowy o udział w Szkoleniu oraz tryb postępowania reklamacyjnego w przypadku świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Szczegółowy opis oferowanych przez Organizatora szkoleń, wysokość opłaty za szkolenie, warunki udzielania rabatów, i pozostałe informacje umieszczone są na stronie internetowej https://livetradingcamp.pl  i stanowią integralną część każdej Umowy.
 3. Regulamin jest udostępniany Klientom nieodpłatnie, za pośrednictwem Strony internetowej https://livetradingcamp.pl/regulamin przed zawarciem Umowy.
 4. Zawarcie umowy o udział w Szkoleniu oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przestrzeganie Regulaminu przy użyciu systemów teleinformatycznych lub środków komunikacji elektronicznej jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy między Organizatorem a Klientem.
 5. Każdy Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili Rejestracji.

§ 2. Definicje

 1. Organizator – Elite Expert Club Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach pod adresem Aleja Wojciecha Korfantego 138, 40-156, wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000776412, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 634-295- 42-43; o kapitale zakładowym: 122.161.99 zł (dalej jako „EEC”).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza wziąć udział w Szkoleniu; od momentu zawarcia Umowy, Klient zwany jest też Uczestnikiem. W przypadku osób fizycznych Uczestnikiem może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat.
 3. Umowa (lub Bilet) – umowa zawarta między Klientem a Organizatorem o udział w Szkoleniu.
 4. Szkolenie – szkolenie w trybie wyjazdowym (zagraniczne) oferowane przez Organizatora na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz na stronie internetowej Organizatora: https://livetradingcamp.pl.
 5. Materiały – wszelkie treści dostarczane Uczestnikowi w dowolnej formie podczas lub w związku ze Szkoleniem.
 6. Produkt – dostęp lub udział w Szkoleniu oraz dostęp do Materiałów.
 7. Rejestracja (złożenie zamówienia) – oznacza proces inicjujący zawarcie Umowy o udział w Szkoleniu opisany w §4 niniejszego regulaminu.
 8. Opłata – koszty organizacji Szkolenia i wynagrodzenie Organizatora za Szkolenie. Jest to całkowity koszt ponoszony przez Uczestnika na rzecz Organizatora z tytułu udziału Uczestnika w Szkoleniu oraz pobytu ewentualnych osób towarzyszących Uczestnikowi.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Szkoleń Live Trading Camp Holiday, który stanowi też integralną część każdej Umowy.
 10. Osoba towarzysząca– osoba przebywająca z Klientem w terminie i miejscu realizacji Szkolenia o której mowa w §4 ust. 16, niekorzystająca z Produktu, pełnoletnia bądź niepełnoletnia – znajdująca się pod wyłączną opieką Klienta

§3. Szkolenia

 1. Szkolenia organizowane przez Organizatora są skierowane do pełnoletnich osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zarówno prowadzących, jak i nieprowadzących działalności gospodarczej.
 2. Szkolenia odbywają się w trybie stacjonarnym, w dacie i lokalizacji wskazanej Uczestnikom przez Organizatora na stronie internetowej https://livetradingcamp.pl oraz w treści Umowy. Informacje organizacyjne dotyczące danego Szkolenia przesyłane są uczestnikom za pomocą drogi mailowej oraz dotyczą w szczególności:
  – Wymiaru szkolenia;

– Formy (wykłady, ćwiczenia);

– Harmonogramu szkolenia;

– Miejsca przeprowadzenia szkolenia;

– Terminu przeprowadzenia szkolenia;

Terminu przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w szkoleniu;

– Możliwości odwołania lub zmiany terminu szkolenia ze względu na niewystarczającą ilość zgłoszonych uczestników.

 1. Warunkiem udziału w Szkoleniu jest uprzednie zawarcie Umowy i uregulowanie Opłaty w całości lub w części (w zależności od rodzaju Umowy).

4.      Liczba miejsc na Szkoleniach jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

5.      Datą rozpoczęcia Szkolenia jest data wylotu (wyjazdu) z Polski, zaś datą zakończenia jest data powrotu do Polski.

6.      Organizator podaje Klientowi ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w Szkoleniu, a także o możliwości zawarcia (we własnym zakresie) umowy ubezpieczenia od ograniczonych kosztów odwołania udziału w Szkoleniu oraz o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

§4. Zawarcie Umowy

 1. Zawarcie Umowy o udział w Szkoleniu następuje poprzez dokonanie Rejestracji przez Klienta (złożenie zamówienia) oraz zaakceptowanie przez Organizatora dokonanej Rejestracji (potwierdzenie zamówienia).

2.      Umowa o udział w Szkoleniu zawierana jest na czas określony, tj. na czas realizacji danego szkolenia począwszy od chwili, o której mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu. Minimalny czas trwania zobowiązań Uczestnika Szkolenia wynikających z Umowy jest tożsamy z czasem na jaki została zawarta Umowa.

 

3.      Dokonanie Rejestracji czyli złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie ikonki „Dołączam do wyprawy!” a następnie wypełnienie formularza na stronie internetowej https://livetradingcamp.pl/rezerwacja

 1. Dokonując Rejestracji Klient podaje swoje dane i ewentualnie dane Osób towarzyszących, niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania Umowy, a w szczególności:
  1. nazwisko i imię  lub nazwę w przypadku Klientów zgłaszających udział w Szkoleniu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą,
  2. adres e-mail (poczty elektronicznej),
  3. numer telefonu,
 2. Następnie Dział sprzedaży będzie telefonował do zainteresowanego Klienta – podczas rozmowy zostaną omówione z Klientem wszystkie kwestie dotyczące wyjazdu, a przede wszystkim liczba Klientów, Opłata  za każdego z Klientów, wysokość zadatku.
 3. Dział sprzedaży po zakończeniu rozmowy, prześle na adres mailowy Klienta podsumowanie ustaleń tj. zamówienie zawierające  cenę, wysokość zadatku, numer rachunku bankowego do wpłaty. Klient zobowiązany jest do przesłania wiadomości zwrotnej, w której akceptuje ofertę i regulamin szkolenia. Wysłanie potwierdzenia zamówienia nastąpi nie później niż w terminie 3 dni od dnia zaksięgowania Opłaty lub jej części przez Organizatora. Potwierdzenie przyjęcia na szkolenie stanowi potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.  
 4. Klient może także zarezerwować miejsce na Szkoleniu poprzez stronę internetową pod adresem www.eliteexpert.club, na której dokonywana jest rejestracja, Klient wskazuje dane z ust. 4  oraz dokonywana jest wplata zadatku. Po dokonaniu wpłaty zadatku Dział sprzedaży telefonuje do Klienta i ustalana jest ostateczna Opłata za udział w Szkoleniu oraz sposób i terminy uiszczenia ceny. Po dokonaniu wpłaty całkowitej kwoty ustalonej podczas rozmowy telefonicznej Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. 
 5. Organizator ma prawo do niezaakceptowania dokonanej Rejestracji w przypadku braku miejsc, odwołania Szkolenia lub z innych ważnych przyczyn. W takim wypadku Organizator niezwłocznie zwraca uiszczoną przez Klienta Opłatę.
 6. Dokonując Rejestracji Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu Rejestracji, Informacji handlowych (w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z celem określonym w niniejszym Regulaminie.
 7. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku podania nieprawdziwych danych Organizator ma prawo odmówić Rejestracji, jak również ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów i naprawienie wynikłej z tego szkody.
 8. Jeżeli Klient, wyłącznie z własnej winy, zaniecha powiadomienia Organizatora
  o okolicznościach utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie Umowy, utraci prawo do występowania z roszczeniem z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora. W szczególności Uczestnicy oraz osoby towarzyszące Uczestnikom powinni współdziałać z Organizatorem tak, aby szkolenie zagraniczne miało przebieg zgodny z zawartą Umową. W związku z tym współdziałanie winno wyrażać się poprzez:

1.      posiadanie paszportu ważnego przez cały czas Szkolenia, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy przy uwzględnieniu organizacji i miejsca przeprowadzenia Szkolenia,

2.      posiadanie ważnej wizy, jeżeli jest ona wymagana,

3.      spełnianie innych podobnych wymogów upoważniających do pobytu w danym państwie, na terytorium którego będzie się odbywać Szkolenie,

4.      zapewnienie aby Uczestnik i jego bagaż spełniali warunki obowiązujące dla podróży samolotem, autokarem lub innym przewidzianym środkiem transportu. Organizator zwraca uwagę, że kobiety ciężarne w ósmym i dziewiątym miesiącu ciąży, osoby cierpiące na choroby przewlekłe oraz osoby z niezaleczonymi złamaniami nie powinny podróżować samolotem bez uprzedniej konsultacji medycznej i mogą potrzebować odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego,

5.      spełnienie innych wymogów w szczególności zdrowotnych umożliwiających Uczestnikowi udział w Szkoleniu bez uszczerbku dla swojego zdrowia oraz zdrowia innych jej Uczestników.

12.  W związku z pandemią COVID-19 lub innymi podobnymi zdarzeniami, a także ich skutkami w postaci m.in. wprowadzenia przez organy państwowe lub samorządowe ogólnych zakazów lub nakazów lub indywidualnych decyzji, w tym ograniczeń
i wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny osób, mającymi wpływ na organizację i przebieg Szkolenia, Organizator może wprowadzić dla Uczestników Szkolenia oraz osób im towarzyszących specjalne wytyczne odnoszące się do zasad bezpieczeństwa
i higieny obowiązujących w trakcie Szkolenia („Wytyczne”). W przypadku wprowadzenia Wytycznych, Organizator niezwłocznie informuje o ich treści Uczestników, nie później jednak niż przed rozpoczęciem Szkolenia. W dniu rozpoczęcia Szkolenia Uczestnik jest dodatkowo informowany o treści Wytycznych. Po poinformowaniu Uczestnika o Wytycznych, ma on obowiązek zastosowania się do nich oraz zapewnić ich stosowanie przez osoby towarzyszące Uczestnikowi oraz postępować zgodnie z wydanymi na podstawie wytycznych instrukcjami przez osoby prowadzące Szkolenie. W przypadku nieprzestrzegania Wytycznych lub wydanych na ich podstawie instrukcji Uczestnik oraz osoby towarzyszące Uczestnikowi mogą stanowić potencjalne źródło zagrożenia dla innych osób, w tym innych Uczestników i dlatego może zostać skreślony z listy uczestników, cow konsekwencji spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w Szkoleniu lub jego kontynuowania oraz obowiązek zwrotu poniesionych opłat, jeżeli Organizator poniósł już koszty przygotowania Szkolenia.

13.  Niestawienie się Uczestnika  w konkretnie ustalonym i podanym przez Organizatora terminie (dzień i godzina) i miejscu nie powoduje braku możliwości uczestnictwa w Szkoleniu. Uczestnik na własny koszt i we własnym zakresie zapewnia sobie transport na miejsce zbiórki wskazane przez Organizatora. W razie stawienia się wyłącznie Osoby towarzyszącej może ona skorzystać z usług o których mowa w §6 ust. 4.

 1. Przed dokonaniem Rejestracji Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. W przypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu, Klient może skontaktować się z Organizatorem telefonicznie lub mailowo, w celu ich wyjaśnienia. Ewentualne odstępstwa od Regulaminu uzgodnione z Organizatorem znajdą się w dokumencie potwierdzenia zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia (tj. dokonanie Rejestracji) oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości.
 3. Dokonując Rejestracji Klient może wyrazić wolę dokonania przez Organizatora rezerwacji pobytu w miejscu i w terminie w którym odbywać będzie się Szkolenie na rzecz osób towarzyszących wskazanych przez Klienta tj. innych osób pełnoletnich i/lub dziecka/ci Klienta. W takim przypadku zastosowanie znajduje §6 ust. 4 i 5.

 

§5. Zmiana terminu lub odwołanie Szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian terminu lub miejsca Szkolenia oraz osób prowadzących Szkolenie, jak również prawo do odwołania Szkolenia z ważnych przyczyn, za które uznaje się obiektywną niemożność przeprowadzenia Szkolenia w uprzednio zaplanowany sposób lub inne przyczyny, niezależnie od Organizatora.
 2. W takim przypadku Organizator powiadamia Klienta o powyższych zmianach poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta podczas Rejestracji.
 3. Klient ma prawo do skorzystania ze Szkolenia w nowym miejscu lub czasie lub rezerwacji innego terminu Szkolenia, zaś w przypadku odwołania Szkolenia po wcześniejszym potwierdzeniu zamówienia, Organizatorowi jak i Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy aż do dnia, w którym miało rozpocząć się Szkolenie i w takim przypadku umowę uważa się za niezawartą. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesyłane jest Klientowi / Organizatorowi na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu Rejestracji. W razie odwołania Szkolenia lub odstąpienia od umowy Uczestnikowi zwraca się 100% wpłaconej Opłaty. Uczestnikowi nie przysługują jednak z tego tytułu żadne inne roszczenia względem Organizatora.

§6. Opłata, zadatek, raty

 1. Zawarcie Umowy o udział w Szkoleniu pociąga za sobą obowiązek zapłaty Opłaty przez Uczestnika na rzecz Organizatora.
 2. Opłata za Szkolenie (lub jej składniki) jest wskazana w rozmowie telefonicznej ze sprzedawcą oraz każdorazowo w dokumencie potwierdzenia zawarcia Umowy. Strony Umowy wiążą Opłaty w wysokości obowiązującej w chwili dokonania przez Uczestnika Rejestracji (złożenia zamówienia). Wszystkie ceny składające się na Opłatę są cenami umownymi, ustalonymi na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut. Opłata nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń itp., a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na Uczestniku (Organizator może udzielić Uczestnikom pomocy w ich uzyskaniu).
 3. W ramach Opłaty za Szkolenie Organizator zapewnia:
  1. Udział w Szkoleniu Live Trading Camp Holiday;
  2. Koszty transportu (w tym koszty przelotu i transfery lotniskowe) do/z miejsca przeprowadzenia Szkolenia i zakwaterowania do/z miejsca zbiórki wskazanego przez Organizatora;
  3. Nocleg
  4. Śniadania
  5. Obiady i kolacje
  6. Przerwy kawowe podczas całego wydarzenia; 
  7. Materiały szkoleniowe; 
  8. Dostęp  do  sali szkoleniowej z pełnym wyposażeniem; 
  9. Skrypt warsztatowy w wersji papierowej i elektronicznej; 
  10. Sesje networkingowe; 
  11. Atrakcje dostępne dla gości hotelu wybranego przez Organizatora, zgodne ze standardem zakwaterowania
 4. W przypadku o którym mowa w §4 ust. 16 osoby towarzyszące wskazane przez Klienta w ramach Opłaty za udział osoby towarzyszącej mają prawo do korzystania z usług o których mowa w ust. 3 punkt 2,3,4,5,11.
 5. Niewymienione w ustępie 3 dodatkowe koszty pobytu, usług hotelu oraz wyżywienia, Klient pokrywa we własnym zakresie.
 6. Opłaty należy wnosić tradycyjnym przelewem bankowym na wskazany przez Organizatora numer rachunku bankowego tytułem „LTC 2024”.
 7. Opłata powinna być dokonana w terminie do 24 godzin od dnia otrzymania przez Klienta podsumowania zamówienia.
 8. Za datę dokonywania wpłat na rzecz Organizatora uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku Organizatora.

9.      Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia Klient zobowiązany jest wpłacić zadatek na poczet Opłaty w wysokości wskazanej w potwierdzeniu zamówienia lub na stronie internetowej https://livetradingcamp.pl/rezerwacja-tp/ w terminie 24 godzin od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia. Zapłatę pozostałej części Opłaty Klient zobowiązany jest dokonywać zgodnie z terminami i w wysokości wskazanej w potwierdzeniu zamówienia otrzymanym w wiadomości e-mail    

 1. Klientowi nie przysługuje prawo do dokonywania jakichkolwiek odliczeń i potrąceń odnoszących się do Opłaty i jej części ani do zadatku.

11.  W przypadku:

1.      nieuregulowania przez Klienta Opłaty w całości w terminie do 21 dni przed dniem rozpoczęcia Szkolenia

2.      niewpłacenia przez Klienta zadatku zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, lub

3.      powstania zaległości płatniczych po stronie Klienta przekraczających 7 (siedem) dni i ich nieuregulowania pomimo wyznaczenia przez Organizatora dodatkowego, co najmniej 3-dniowego terminu,

– Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości równowartości 30 % kwoty Opłaty,

 1. W przypadku odstąpienia przez Kupującego wyłącznie od umowy kredytu przeznaczonego na sfinansowanie zakupu Produktu od Organizatora, gdy Klient otrzymał już dostęp do Produktu, Organizator będzie dochodził zapłaty Opłat bezpośrednio od Klienta.
 2. Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna z zapewnieniem Klienta, że posiada on wystarczające środki na zapłatę Opłaty w całości, a nadto w dacie zawierania Umowy nie został złożony wniosek o jego upadłość, nie toczy się postępowanie w przedmiocie jego upadłości ani restrukturyzacji, nie toczą się przeciwko niemu ani jego majątkowi żadne postępowania sądowe, sądowo-administracyjne ani administracyjne o zapłatę, jakiekolwiek postępowania egzekucyjne w tym egzekucji w administracji, ani zabezpieczające, a nadto nie występują przesłanki do wszczęcia któregokolwiek z ww. postępowań, jak również, że zawarcie i wykonanie Umowy nie spowoduje naruszenia praw innych podmiotów na mocy przepisów kodeksu cywilnego art. 59 i nast. i 527 i nast.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że Organizator zawarł Umowę wyłącznie w oparciu o oświadczenia i zapewnienia Klienta, dlatego też oświadczenie nieprawdy w zakresie opisanym w ustępach poprzedzających, stanowi wprowadzenie Organizatora w błąd co do istotnych okoliczności sprawy i doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Organizatora.
 4. W przypadku odstąpienia przez Organizatora od Umowy z powodu nieregulowania pozostałej po uiszczeniu zadatku części Opłaty lub którejkolwiek raty Opłaty przez Klienta, Organizator może zgłosić Klienta do Biura Informacji Gospodarczej.

16.  Organizator zastrzega sobie możliwość podwyższenia Opłaty w przypadku wzrostu kosztów transportu, opłat urzędowych, kursów walut, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak usługi lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich lub lotniczych. Każda zmiana Opłaty powinna zostać odpowiednio udokumentowana. W okresie 30 dni przed dniem rozpoczęcia Szkolenia ustalona Opłata nie może już zostać podwyższona.

§7. Rozwiązanie i zmiana umowy

 1. Uczestnikowi Szkolenia nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta
 2. Organizator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu lub Umowy, w szczególności w przypadku naruszenia terminów płatności Opłaty lub części Opłaty lub naruszenia licencji na Materiały.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy /odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta, kwota dotychczas uregulowanej Opłaty, zadatku nie podlegają w całości ani w części zwrotowi na rzecz Klienta, a w przypadku  nałożenia na Klienta kary umownej zgodnie z § 6 ust. 11  Klient zobowiązany będzie do zapłaty dodatkowo kary umownej.
 4. Nieobecność Uczestnika na Szkoleniu lub jego części nie stanowi rozwiązania umowy i nie uprawnia do żądania zwrotu Opłaty lub zadatku, a jeśli Opłata nie została uregulowana w całości pozostała część staje się wymagalna zgodnie z Umową.
 5. Uczestnik może przenieść prawo do udziału w Szkoleniu na osobę trzecią. W takim wypadku najpóźniej na 5 dni przed dniem rozpoczęcia Szkolenia Uczestnik powinien poinformować Organizatora o zmianie Uczestnika wraz z podaniem jego pełnych danych (w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru PESEL). Uczestnikowi nie przysługuje zwrot ewentualnego zadatku lub Opłaty wpłaconej na poczet Szkolenia.
 6. Rozwiązanie umowy ani odstąpienie od niej przez którąkolwiek ze stron, nie powoduje uchylenia praw nabytych przez Organizatora na podstawie Umowy, w tym prawa do utrwalenia i wykorzystania wizerunku Uczestnika.

§8. Ochrona danych osobowych

 1. Organizator przetwarza udostępnione mu przez Klientów dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, znajdują się w załącznikach nr 1-3 do Regulaminu.
 2. Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże odmowa podania danych uniemożliwia zawarcie Umowy.
 3. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie swojego wizerunku, na zasadach i w zakresie opisanym w Umowie.

§9. Materiały, licencja, odpowiedzialność

 1. Wszelkie Materiały udostępniane i przekazywane podczas Szkoleń stanowią przedmiot ochrony prawno-autorskiej, a prawo do korzystania z nich przysługuje Uczestnikom wyłącznie w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.
 2. Wszelkie Materiały, mogą być przez Uczestnika wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych, pod warunkiem uregulowania pełnej Opłaty za Szkolenie. Uczestnikowi nie wolno w szczególności:
  1. powielać Materiałów,
  2. zbywać lub przekazywać Materiałów osobom trzecim odpłatnie lub nieodpłatnie,
  3. odtwarzać publicznie, rozpowszechniać lub w inny sposób udostępniać Materiały.
 3. Uczestnik nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu Szkolenia z wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek.
 4. Klient zobowiązuje się przestrzegać powyższych zobowiązań, w tym także zobowiązuje się nie brać udziału w jakimkolwiek działaniu które zmierzałoby do naruszenia praw własności intelektualnej lub przepisów prawa, w tym naruszających dobra materialne lub osobiste ich autora lub Organizatora.
 5. Materiały i zawarte w nich informacje stanowią subiektywną ocenę ich autora. Wykorzystanie technik i wiedzy zaprezentowanej podczas Szkolenia nie stanowi gwarancji uzyskania efektu zamierzonego przez Uczestnika.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie przez Uczestnika udostępnionych mu informacji i Materiałów.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z bezpośredniego lub pośredniego zastosowania informacji lub Materiałów przedstawionych podczas Szkolenia.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w połączeniu z siecią Internet niezawinione przez Organizatora, Każdy Uczestnik obowiązany jest posiadać własne połączenie z Internetem.

§10. Poufność, zgody marketingowe

 1. Przez cały okres obowiązywania Umowy jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu Uczestnik zobowiązuje się względem Organizatora do nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa Organizatora (dalej: tajemnica przedsiębiorstwa lub informacje poufne). Za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się wszelkie informacje dotyczące danej strony, nieujawnione do wiadomości publicznej, których ujawnienie chociażby potencjalnie mogło wyrządzić szkodę stronie, której owe informacje dotyczą. W szczególności za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się wszelkie informacje programowe, techniczne, technologiczne, handlowe i organizacyjne każdej ze stron, w tym treść Produktu.
 2. Jakiekolwiek przekazywanie lub ujawnianie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest dopuszczalne tylko za uprzednim pisemnym zezwoleniem Organizatora, z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek ujawnienia takich informacji wynika z powszechnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.
 3. Za przestrzeganie nakazów/zakazów, o których mowa w ust.1 i ust.2 niniejszego paragrafu żadnej ze stron nie jest należne żadne wynagrodzenie ani zwrot jakichkolwiek kosztów.
 4. Każda ze stron Umowy zobowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu zabezpieczenia informacji poufnych, o których mowa w ust. 1, przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.
 5. Do informacji poufnych nie zalicza się faktu zawarcia Umowy. Strony wyrażają zgodę na wykorzystanie tego faktu w celach reklamowych.
 6. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie (w tym rozpowszechnianie) jego wizerunku (w tym imienia, głosu i wypowiedzi), utrwalonego w trakcie Szkolenia poprzez nagrywanie jego przebiegu, w tym w szczególności poprzez nagrywanie filmów, sporządzanie fotografii, nagrań audio lub innych publikacji w jakiejkolwiek formie oraz opracowywanie materiałów związanych ze Szkoleniem, które mogą zawierać wizerunek Uczestnika. Niniejsza zgoda dotyczy wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku (w tym imienia, głosu i wypowiedzi) Uczestnika przez Organizatora lub inne podmioty, którymi Organizator się posługuje. Podane dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz Organizatora usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych lub z promocją i marketingiem towarów i usług Organizatora. Wizerunek może być w dowolnej formie wykorzystywany dla celów związanych z promocją i/lub reklamą Organizatora oraz prowadzonej przez niego działalności, w tym: drukowanej czy zapisu cyfrowego, za pośrednictwem sieci Internet oraz za pośrednictwem kanałów sieci multimedialnych i w social mediach Organizatora (m.in.: profil Facebook, Instagram,YouTube, Twitter, TikTok). Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku jest nieograniczona w czasie i obejmujące obszar całego świata oraz obejmuje upoważnienie Organizatora do korzystania z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi Uczestnika w całości, jak również w postaci dowolnych fragmentów wypowiedzi. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:

1.      zgodę może wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie, wraz z imieniem i nazwiskiem, na adres support@eliteexpert.club,

2.      wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7.      Za naruszenie zakazów, o których mowa w niniejszym paragrafie, Organizatorowi należna jest kara umowna w wysokości dwukrotności Opłaty wynikającej z Umowy, a także ma prawo do odstąpienia od Umowy z winy Uczestnika.

§11. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient może zgłosić reklamację dotyczącą przedmiotu Umowy w drodze korespondencji elektronicznej na adres: support@eliteexpert.club lub na piśmie na adres Organizatora: Al. Wojciecha Korfantego 138A, 40-156 Katowice.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypełnienie formularza rejestracyjnego niezgodnie z prawdą.
 3. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od wystąpienia tego zdarzenia.
 4. Reklamacja powinna szczegółowo opisywać stan sprawy oraz dane Klienta (imię i nazwisko lub nazwę, adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail), precyzować powód reklamacji i ewentualne żądanie oraz obejmować dokumenty lub dane konieczne do rozstrzygnięcia sprawy.
 5. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli wyjaśnienie sprawy w tym terminie nie będzie możliwe Organizator poinformuje o tym składającego reklamację wskazując przewidywany termin zakończenia sprawy.
 6. Organizator poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji we wskazanym wyżej terminie w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
  internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.      Klient posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

2.1.   Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001, Nr 4, poz. 25, ze zm.), z wnioskiem
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji
i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich
(Dz. U. z 2001, Nr 113, poz. 1214).

2.2.   Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001, Nr 4, poz. 25, ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z Organizatorem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

2.3.   Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu
z Organizatorem korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.

2.4.   Klient może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestnika Szkolenia, w szczególności co do Umów zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu.
 2. Ilekroć w Regulaminie lub Umowie jest mowa o prawie Organizatora odstąpienia od Umowy, Organizatorowi przysługuje to prawo w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy.
 3. Wszelkie informacje i oświadczenia Organizatora, w tym dotyczące rozwiązania umowy, uważa się za doręczone poprzez przesłanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Klienta.
 4. Wszelkie informacje i oświadczenia Klienta, w tym dotyczące rozwiązania Umowy, uważa się za doręczone poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej: support@eliteexpert.club.
 5. Postanowienia o karach umownych pozostają w mocy na wypadek odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.
 6. Podpisując lub wypełniając elektronicznie Formularz rejestracyjny Klient akceptuje warunki wskazane w Formularzu oraz w Regulaminie jako warunki Umowy wiążącej Klienta i Organizatora.
 7. Organizator odpowiada wyłącznie na oświadczenia złożone na piśmie lub mailem z adresu podanego w formularzu Rejestracyjnym lub Umowie i czyni to przez upoważnionych do tego pracowników i agentów.
 8. Jeśli w Umowie lub Regulaminie znajdą się postanowienia nieważne lub nieskuteczne, nie powoduje to nieważności pozostałych postanowień, a postanowienia nieważne lub nieskuteczne zostaną zastąpione bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Umowa, Regulamin i załączniki do nich stanowią wyłączną i całkowitą podstawę stosunku prawnego zawieranego przez Strony i jakiekolwiek wcześniejsze lub inne ustalenia tracą moc z chwilą zawarcia Umowy.
 10. Załączniki do Umowy i Regulaminu stanowią integralną część Umowy.
 11. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli drogą elektroniczną, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, w tym w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12. W przypadku sporów wynikających z Umowy strony dołożą starań, by rozwiązać je w sposób polubowny. W przypadku sporu, który nie został rozwiązany polubownie, każda ze stron może wystąpić do sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Organizatora.
 13. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy jest prawo polskie, a rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Klientem, poddaje się właściwym sądom polskim.
 14. Konsument przyjmuje do wiadomości, że posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z umową, w tym przy pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów działającego na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).
 15.  Organizator może dochodzić odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych. Kary są niezależne od wysokości i faktu poniesienia ewentualnej szkody przez Organizatora. Postanowienia o karach umownych pozostają w mocy na wypadek odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.
 16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2023 roku.

 

Załącznik nr 1 – polityka prywatności

Załącznik nr 2 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 3 – polityka plików cookies